Цени и пакети

Цени на услуги

Хематология Цена
Пълна кръвна картина 5.00 лв
ПКК + ДКК/апаратно- 22 параметъра/ 5.00 лв
ДКК /микроскопиране/ 5.00 лв
Морфология на еритроцитите 5.00 лв
Le- клетки 6.00 лв
Ретикулоцити 4.00 лв
Hb A2 ( Таласемия) 40.00 лв
СУЕ 2.00 лв
Хемоглобин F / Фетален / 20.00 лв
Витамин В12 17.00 лв
Фолиева киселина 17.00 лв
Ferritin 17.00 лв
Кръвосъсирване Цена
Време на кървене 2.00 лв
Време на съсирване 2.00 лв
Протромбиново време/INR 4.00 лв
Протромбиново време/INR със схема 5.00 лв
APTT 4.50 лв
Фибриноген 3.50 лв
D-Dimer 27.00 лв
Биохимия Цена
Глюкоза 3.00 лв
Кръвно захарен профил 8.00 лв
OГТТ /обременяване с глюкоза/ 8.00 лв
OГТТ+ трикратен Инсулин / IRI / 53.00 лв
Гликиран хемоглобин 12.00 лв
Креатинин 3.80 лв
Креатининов клирънс 8.00 лв
Урея 3.80 лв
Пикочна киселина 3.80 лв
Албумин 3.80 лв
Общ белтък 3.80 лв
Билирубин – общ 3.80 лв
Билирубин – директен 3.80 лв
Пунктати /биохимичен анализ/ 12.00 лв
Ензими Цена
АСАТ 3.80 лв
АЛАТ 3.80 лв
ГГТ 3.80 лв
Алфа – амилаза 3.80 лв
LDH 4.50 лв
HBDH (LDH2) 5.00 лв
Алкална фосфатаза (ALP) 3.80 лв
Кисела фосфатаза 5.00 лв
Простатна кисела фосфатаза 5.50 лв
Холинестераза 6.00 лв
Липаза 5.00 лв
Креатинкиназа (CPK) 4.00 лв
CPK- MB фракция 4.00 лв
Липиден статус Цена
Холестерол 3.80 лв
HDL – холестерол 3.80 лв
LDL – Холестерол 4.00 лв
Триглицериди 3.80 лв
Електролити Цена
Калий 3.80 лв
Натрий 3.80 лв
Хлориди 3.80 лв
Калций общ ( Са ) 3.80 лв
Калций- йонизиран (Сa ++) 3.80 лв
Фосфор 3.80 лв
Магнезий 3.80 лв
Желязо 3.80 лв
ЖСК 3.80 лв
Хормонална диагностика Цена
TSH 16.00 лв
FT3 16.00 лв
FT4 16.00 лв
Аnti TSH Receptor(TRAb) 32.00 лв
Anti TPO 18.00 лв
Anti TG 18.00 лв
Тиреоглобулин(hTG) 23.00 лв
LH 17.00 лв
Prolactin 17.00 лв
FSH 17.00 лв
Estradiol 17.00 лв
Progesteron 17.00 лв
Testosteron 17.00 лв
Free Testosteron 32.00 лв
17-алфа-ОН progesteron 42.00 лв
DHEA-S 17.00 лв
SHBG 20.00 лв
B HCG ( бременност) 18.00 лв
Aндростендион 23.00 лв
PAPP – A 14.00 лв
AMH /MIS /Анти – Мюлеров хормон/ 45.00 лв
Cortizol 18.00 лв
ACTH 22.00 лв
STH – Соматотропен 25.00 лв
PTH – Паратхормон 25.00 лв
Инсулин /IRI/ 18.00 лв
ОГТТ + трикратен Инсулин /IRI/ 53.00 лв
C-peptide 23.00 лв
B-Cross-Laps 25.00 лв
Gastrin 85.00 лв
Osteocalcin 55.00 лв
Алдостерон 65.00 лв
vit D3(25-OH) 28.00 лв
Туморни маркери Цена
PSA total 16.00 лв
PSA free 19.00 лв
CA- 15-3 17.00 лв
CA- 19-9 17.00 лв
CA- 125 17.00 лв
AFP 17.00 лв
CEA 17.00 лв
B HCG 18.00 лв
SCC 33.00 лв
CA 72-4 26.00 лв
Бета2 Микроглобулин 22.00 лв
NSE 21.00 лв
Cyfra 21 – 1 20.00 лв
Тumor M2-PK / изпражнение ELISA / 65.00 лв
HE 4 (Human epididymis protein4) 45.00 лв
HE4+CA 125 (ROMA)-Алгоритъм за оценка на риска за развитие на яйчников карцином 58.00 лв
Диагностика на урина Цена
Общо изследване – 10 показателя 5.00 лв
Седимент 3.00 лв
Са в 24 h урина 3.50 лв
P в 24 h урина 3.50 лв
Белтък в 24h урина (количество) 3.50 лв
Амилаза в 24h урина 3.50 лв
Седимент по Webb 2.50 лв
Проба на Зимницки 3.00 лв
Проба на Фолхард 3.00 лв
Захар в 24h урина 2.50 лв
Креатинин в 24 h урина 3.50 лв
Урея в 24 h урина 3.50 лв
Пикочна киселина в урина 3.50 лв
Микроалбуминурия 10.00 лв
Cortizol – 24 часова урина 18.00 лв
УЗП /урино-захарен профил/ 7.50 лв
Лекарствено мониториране Цена
Валпроева киселина 17.00 лв
Карбамазепин 17.00 лв
Дигоксин 17.00 лв
Изследване на хламидии Цена
Хламидия Trach.- IgM /ELISA/ 18.00 лв
Хламидия Trach.-IgG /ELISA/ 18.00 лв
Хламидия Trach.- IgA /ELISA/ 18.00 лв
Хламидия Trach /имунофлуоресц . тест/ 25.00 лв
Хламидия ДНК /PCR/ тест 45.00 лв
Имунологична диагностика Цена
С- реактивен протеин (CRP) 5.00 лв
AST 5.00 лв
WR (Ревматоиден фактор) 5.00 лв
IgG 14.00 лв
IgM 14.00 лв
IgA 14.00 лв
IgE Total 25.00 лв
Серумен комплемент С3- фракция 13.00 лв
Серумен комплемент С4- фракция 13.00 лв
ANA /Анти-нуклеарни антитела/ 24.00 лв
Анти двойноверижна ДНК/ ds DNA / 24.00 лв
Анти SS-A/Ro/ 24.00 лв
Анти SSB/La 24.00 лв
Aнти Sm/RNP 24.00 лв
Анти Scl – 70 24.00 лв
Анти Jo – 1 24.00 лв
Анти-хистонови антитела /HITS/ 24.00 лв
ASMA /антигладкомускулни антитела/ 24.00 лв
АМА/антимитохондриални антитела М2 IgG/ 24.00 лв
pANCA-МPO/p-антинеутрофилни цитоплазмени антитела 24.00 лв
cANCA /anti – PR3/ 24.00 лв
Анти Фосфолипидeн скрининг 24.00 лв
Анти – Кардиолипин IgG 24.00 лв
Анти – Кардиолипин IgM 24.00 лв
Анти ß 2 GP1 24.00 лв
Квантиферонов тест за ТБК 95.00 лв
anti-GAD 65 40.00 лв
anti-IAA 40.00 лв
Syphilis – RPR – Васерман 10.00 лв
Syphilis – TPHA – Васерман 10.00 лв
Имунохематология Цена
Кръвна група и Rh 10.00 лв
Подгрупа на А антиген 3.00 лв
Определяне на слаб D антиген 5.00 лв
Изследване за алоеритроантитела / Индеректен COOMBS / Ензимен тест 15.00 лв
Микробиологична диагностика Цена
Урокултура 15.00 лв
Вагинален секрет 15.00 лв
Цервикален секрет 15.00 лв
Еякулат 15.00 лв
Простатен секрет 15.00 лв
Уретрален секрет 15.00 лв
Гърлен секрет 15.00 лв
Носен секрет 15.00 лв
Храчка 15.00 лв
Очен секрет 15.00 лв
Ушен секрет 15.00 лв
Ранев секрет 15.00 лв
Жлъчка 15.00 лв
Пунктати 15.00 лв
Ликвор 15.00 лв
Хемокултура 15.00 лв
Чревно носителство 10.00 лв
Директна микроскопия 5.00 лв
Антибиограма 10.00 лв
Микоплазма и Уреаплазма 27.00 лв
Идентефикация на гъби 10.00 лв
Чувствителност на антигъбични препарати 15.00 лв
Паразитологична диагностика Цена
Микроскопско изследване за паразити-възрастни 9.00 лв
Микроскопско изследване за паразити-деца 6.00 лв
Токсоплазмоза IgG – ELISA 16.00 лв
Токсоплазмоза IgM – ELISA 16.00 лв
Ехинококоза IgG – ELISA 16.00 лв
Трихинелоза IgG – ELISA 20.00 лв
Фертилитет на Ехинококова киста 9.50 лв
Трихомоноза – посявка на среда TV-4 8.00 лв
Чревни протозои – посявка на среда на Павлова 8.00 лв
Трихомоноза – влагалищно съдържимо, уринен седимент 10.00 лв
Ентеробиоза – перианален отпечатък 5.00 лв
Фекална проба с лугол – за ламблиоза, бластоцистоза и др. 8.00 лв
Криптоспоридиоза – Циел – Нилсен 9.00 лв
Малария – натривка и дебела капка по Гимза 15.00 лв
Пневмоцистоза – Романовски Гимза 9.00 лв
Трихомоноза – Романовски Гимза 9.00 лв
Пневмоцистоза – Толуидин – Блау 9.00 лв
Седиментация – фекална проба 8.00 лв
Флотация – фекална проба 8.00 лв
Формалин – етеров метод за протозойни цисти 8.00 лв
Вирусологична диагностика Цена
Анти HAV IgM / Хепатит А / 16.00 лв
HBsAg / хепатит В / 16.00 лв
Анти-HBs 17.00 лв
Анти-HBe 17.00 лв
Анти HBc IgM /CORE M/ 16.00 лв
Анти HBc – Total (CORE) 16.00 лв
Анти HCV / хепатит C / 16.00 лв
СПИН (HIV 1/2) 13.00 лв
Цитомегаловирус IgM 20.00 лв
Цитомегаловирус IgG 20.00 лв
Рубеола вирус IgM 16.00 лв
Рубеола вирус IgG 16.00 лв
Helikobacter Pylori IgG 18.00 лв
Helikobacter Pylori – Антиген във фецес 18.00 лв
EBV VCA IgG /Ебщайн бар вирус/ 16.00 лв
ЕBV VCA IgM/ Ебщайн бар вирус / 16.00 лв
Грип вирус А /Influenza A/ IgA 15.00 лв
Грип вирус В /Influenza B/ IgA 15.00 лв
HSV /Херпес симплекс вирус/ IgM- тип 1 23.00 лв
HSV /Херпес симплекс вирус/ IgG – тип 1 23.00 лв
HSV /Херпес симплекс вирус / IgM- тип 2 23.00 лв
HSV /Херпес симплекс вирус / IgG – тип 2 23.00 лв
Measles IgM /дребна шарка морбили/ 16.00 лв
Measles IgG /дребна шарка морбили/ 16.00 лв
Mumps IgM / Паротит / 16.00 лв
COVID 19 PCR 80.00 лв
COVID 19 ANTIGEN 10.00 лв
COVID 19 AT IgG, IgM AT-бърз тест 25.00 лв
COVID 19 AT IgG, Количествен тест 25.00 лв
Други специализирани изследвания Цена
Цитологична диагностика /Цитонамазка/ 10.00 лв
Хистологична диагностика 15.00 лв
Наркотични в-ва в урина:Морфин,Хероин,Кодеин 10.00 лв
Наркотични в-ва в урина:Марихуана, Канабис,D9-THC 10.00 лв
Окултни кръвоизливи 2.50 лв
Изпражнения ( креаторея,стеаторея,амилорея) 5.00 лв
Бъбречни и други конкременти 6.00 лв
Спермограма 15.00 лв
Криоглобулини 10.00 лв
Заверка на здравна книжка Цена
Чревно носителство (анален секрет за Salmonella и Shigella) 9.00 лв
Паразитологично изследване ( протозои и хелминти ) 9.00 лв
ДНК диагностика Цена
Скрининг анализ на HPV високо рискови генотипове. 70.00 лв
Детекция и генотипизиране на HPV6 и 11 нискорискови генотипове. 70.00 лв
Детекция на генотипизиране на HPV високорискови генотипове 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59. 95.00 лв
Детекция и генотипизиране на HPV високорискови и нискорискови генотипове 6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59. 160.00 лв
Анализ на Chlamydia trachomatis. 35.00 лв
Анализ на Ch.trachomatis + N.gonorrhoeae + Ureplasma + M.genitalium. 72.00 лв
Анализ на T.vaginalis + HSV1 + HSV2 + M.hominis. 72.00 лв
Анализ на Florocenosis-Bacterial vaginosisi (Lactobacillus spp., Gardnerella vaginaliq, Atopobium vaginae). 70.00 лв
Генотипиране на HCV 1,2,3,4 генотипове. 220.00 лв
Количествено определяне на HCV. 180.00 лв
Количествено определяне на HBV. 150.00 лв
Качествено определяне на мутацията и Интерлевкини 28B. 220.00 лв
Количествено определяне на HIV-1 вирус. 210.00 лв
Хеликобактер пилори. 40.00 лв
Количествено определяне на HАV. 90.00 лв

Профилактични пакети

Стандарт за всяка вързаст и пол-разширен

(венозна или капилярна кръв; сутрин на гладно; резултат след 17ч. в същия работен ден )

 • Пкк
 • Суе
 • Кръвна захар
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Креатинин
 • Урея
 • Пикочна киселина
 • Холестерол-общ
 • Холестерол – hdl
 • Холестерол – ldl
 • Триглицериди
 • Асат
 • Алат
 • Ггт
 • Урина – общо химично изследване

Цена: 45,80 лв.

Стандарт- съкратен

(венозна или капилярна кръв; сутрин на гладно; резултат след 17ч. в същия работен ден )

 • Пкк
 • Кръвна захар
 • Общ белтък
 • Креатинин
 • Пикочна киселина
 • Холестерол-общ
 • Триглицериди
 • Асат
 • Алат
 • Ггт
 • Урина- седимент

Цена: 32,30 лв.

Хипертония

(венозна или капилярна кръв; сутрин на гладно; резултат след 17ч. в същия работен ден )

 • Пкк
 • Кръвна захар
 • Креатинин
 • Урея
 • Холестерол-общ
 • Холестерол – hdl
 • Холестерол – ldl
 • Триглицериди
 • Калий
 • Натрий
 • Хлор
 • Урина – общо химично изследване

Цена: 34,70 лв.

Бъбречна функция

(венозна или капилярна кръв; сутрин на гладно; резултат след 17ч. в същия работен ден )

 • Пкк
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Креатинин
 • Урея
 • Пикочна киселина
 • Калий
 • Натрий
 • Хлор
 • Калций
 • Фосфор
 • Креатининов клиърънс
 • Урина – общо химично изследване

Цена: 42,00 лв.

Чернодробна функция

(венозна или капилярна кръв; сутрин на гладно; резултат след 17ч. в същия работен ден )

 • Пкк
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Билирубин – общ
 • Билирубин – директен
 • Асат
 • Алат
 • Ггт
 • Алкална фосфатаза
 • Протрмбиново време
 • Фибриноген

Цена: 32,30 лв.

Черен дроб – хепатит

(венозна кръв и урина; сутрин на гладно; резултат след 17ч. в същия работен ден)

 • Общ белтък
 • Албумин
 • Билирубин – общ
 • Билирубин – директен
 • Асат
 • Алат
 • Ггт
 • Алкална фосфатаза
 • Ldh
 • Урина – общо химично изследване
 • Хепатит а
 • Хепатит в
 • Хепатит с

Цена: 68,50 лв.

Диабет – проследяване

(венозна кръв и урина; сутрин на гладно; резултат след 17ч. в същия работен ден )

 • Кръвно-захарен профил
 • Гликирн хемоглобин
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Креатинин
 • Урея
 • Микроалбуминурия
 • Урина – общо химично изследване

Цена: 18,10 лв.

Анемия

(венозна кръв и урина; сутрин на гладно; резултат след 17ч. в същия работен ден )

 • Пкк
 • Суе
 • Морфология на еритроцити
 • Ldh
 • Желязо
 • Жск
 • Урина – общо химично изследване

Цена: 22,10 лв.

Анемия - разширен

(венозна кръв и урина; сутрин на гладно; резултат след 17ч. в същия работен ден )

 • Пкк
 • Суе
 • Морфология на еритроцити
 • Ldh
 • Желязо
 • Жск
 • Урина – общо химично изследване
 • Вит. В-12
 • Феритин
 • Фолиева киселина

Цена: 63,80 лв.

Щитовидна жлеза

(венозна или капилярна кръв; сутрин на гладно, без кафе и кофеин-съдържащи вещества и медикаменти; резултат след 17ч. в същия работен ден )

 • Tsh
 • Ft4
 • Ft3
 • Anti- tpo
 • Anti- tg

Цена: 68,80 лв.

Женски полови хормони

(венозна или капилярна кръв; сутрин на гладно, без кафе и кофеин-съдържащи вещества и медикаменти; резултат след 17ч. в същия работен ден )

 • Пролактин
 • Естрадиол
 • Fsh
 • Lh
 • Прогестерон
 • Тестостерон

Цена: 87,00 лв.

Електролити и микроелементи

(венозна кръв и урина; сутрин на гладно; резултат след 17ч. в същия работен ден )

 • Калий
 • Натрий
 • Хлор
 • Калций
 • Фосфор
 • Магнезий
 • Урина – общо химично изследване

Цена: 20,30 лв.

Остеопороза

(венозна кръв и урина; сутрин на гладно; резултат след 17ч. в същия работен ден )

 • Калций
 • Фосфор
 • Витамин d
 • Бета cros laps
 • Oстеокалцин

Цена: 97,00 лв.

Инфекциозна мононуклеоза

(венозна или капилярна кръв; сутрин на гладно; резултат след 17ч. в същия работен ден )

 • Пкк
 • Суе
 • Дкк
 • Билирубин-общ
 • Билирубин-директен
 • Асат
 • Алат
 • Ldh
 • Epstein barr – igg

Цена: 36,40 лв.

Предоперативен

(венозна кръв и урина; сутрин на гладно; резултат след 17ч. в същия работен ден )

 • Пкк
 • Суе
 • Кръвна захар
 • Общ белтък
 • Креатинин
 • Асат
 • Алат
 • Калий
 • Натрий
 • Време на кървене
 • Време на съсирване
 • Протромбиново време
 • Урина – общо химично изследване
 • Кръвна група и резус фактор

Цена: 41,20 лв.

Бременност – регистрация

(венозна или капилярна кръв; сутрин на гладно; резултат след 17ч. в същия работен ден )

 • Пкк
 • Суе
 • Кръвна захар
 • Токсоплазмоза igg
 • Васерман
 • Хепатит в
 • Рубеола igg
 • Cmv igm и igg
 • Кръвна група и резус фактор
 • Hiv (спин)
 • Урина – общо химично изследване

Цена: 110,00 лв.

Бременност – проследяване

(венозна или капилярна кръв; сутрин на гладно; резултат след 17ч. в същия работен ден )

 • Пкк
 • Суе
 • Кръвна захар
 • Урина – общо химично изследване
 • Стерилна урина

Цена: 20,00 лв.

Аборт

(венозна кръв и урина; сутрин на гладно; резултат след 17ч. в същия работен ден )

 • Пкк
 • Суе
 • Време на кървене
 • Време на съсирване
 • Васерман
 • Урина – общо химично изследване
 • Кръвна група и резус фактор

Цена: 25,70 лв.

Полово трансмисивни инфекции

(венозна или капилярна кръв; сутрин на гладно; резултат след 17ч. в същия работен ден )

 • Hiv (спин)
 • Васерман
 • Хепатит в
 • Хепатит с
 • Хламидия трахоматис igm , igg

Цена: 70,50 лв.

Фитнес

(венозна кръв и урина; сутрин на гладно; резултат след 17ч. в същия работен ден )

 • Пкк
 • Кръвна захар
 • Холестерол – общ
 • Холестерол -hdl
 • Холестерол – ldl
 • Триглицериди
 • Асат
 • Алат
 • Ггт
 • Креатинкиназа
 • Prolactin
 • Lh
 • Fsh
 • Testosteron
 • Free testosteron
 • Fe

Цена: 104,50 лв.

Детска градина

(венозна кръв и урина, фецес, стъкло с тиксо; сутрин на гладно; резултат до 3 работни дни)

 • Пкк
 • Суе
 • Урина – общо химично изследване
 • Чревно носителство ( анален секрет за salmonella и shigella)
 • Паразитологично изследване на фецес (протозои и хелминти)

Цена: 23,00 лв.

Изследване за здравна книжка

(перианален отпечатък, фецеес, тампон за микробиологично изследване; резултат до 3 работни дни )

 • Чревно носителство ( анален секрет за salmonella и shigella)
 • Паразитологично изследване на фецес (протозои и хелминти)

Цена: 16,00 лв.

Пакет covid-19 - диагностичен

(венозна кръв сутрин на гладно и назо-фарингеален секрет , резултат след 17ч. в същия работен ден )

 • Пкк
 • Дкк
 • Crp
 • Феритин
 • D-димер
 • Ldh
 • Covid-19 rapid antigen test

Цена: 67,00 лв.

Пакет covid-19

(венозна кръв сутрин на гладно и назо-фарингеален секрет , резултат след 17ч. в същия работен ден )

 • Real time – pcr
 • Covid-19 антитела igm + igg /количествен тест/

Цена: 95,00 лв.